Cánh gà

 • VND 60,000
  VND 60,000
  4 miếng
  4 miếng
 • VND 80,000
  VND 80,000
  6 miếng
  6 miếng
 • VND 100,000
  VN 100,000
  8 miếng
  8 miếng